Zasady wyburzania budynków

Chociaż mogłoby się wydawać, że wzniesienie budynku wymaga wiele pracy, a jego rozbiórka to łatwizna, nie jest to niestety prawdą. Prace wyburzeniowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów, gdyż niosą ze sobą wiele zagrożeń. Są one ograniczone przepisami prawa i podobnie jak budowa budynku – wymagają przygotowania dokładnego projektu.

Prawo

Sposób przeprowadzania robót rozbiórkowych dokładnie opisuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – Rozdział 18. Miejsce przeprowadzania prac wyburzeniowych musi być dokładnie ogrodzone i oznakowane. Pracownicy powinni dokładnie znać plan wyburzania danego budynku i doskonale rozumieć, jaki mają w nim udział. Budynek musi być odcięty od wszystkich mediów: sieci wodno-kanalizacyjnej, gazociągu, prądu, ogrzewania itp. Na miejscu rozbiórki powinien znajdować się dziennik robót, w którym dokładnie opisuje się kolejne jej etapy. Zawiera on również wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą budynku, pozwoleń, używanego sprzętu oraz zabezpieczeń. Tam, gdzie niezbędne jest wysadzanie elementów przy pomocy materiałów wybuchowych, wymagana jest obecność wyspecjalizowanej firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Praktyka

Poza przepisami prawnymi na miejscu rozbiórki najistotniejszy jest zdrowy rozsądek. Prace wyburzeniowe muszą być przeprowadzane tak, aby jeden usuwany element nie mógł spowodować niekontrolowanego zawalenia się innej części. Pracownicy muszą wiedzieć, kiedy wolno im przebywać w danej strefie, a kiedy muszą ją opuścić. Pod uwagę należy brać warunki pogodowe. Przy dużym wietrze istnieje zbyt duże ryzyko zawalenia się budynku, prace należy więc przerwać. Pracownicy powinni zawsze stosować środki ochrony indywidualnej, takie jak hełm czy rękawice, a w razie potrzeby również maski przeciwpyłowe. Podczas używania specjalistycznych maszyn muszą one być ustawione tak, by wykluczyć ryzyko przygniecenia osoby je obsługującej.